Lägesrapport från Rättsinformationsprojektet Juni 2007

7 juni, 2007

Projektet har nu avslutat sin första del av försöksverksamheten. Försöksverksamheten gör vi för att samla erfarenheter inför ett storskaligt införande av ett nytt Rättsinformationssystem och för att verifiera den märkningsmodell vi har tagit fram. Märkningsmodellen täcker de olika dokumenttyper som finns angivna i rättsinformationsförordningen (1999:175). Vi har inlett försöksverksamheten med att visa och använda modellen och går under hösten vidare med sök- och presentationsverktyg, samt förfinar modellen.
En av de erfarenheter vi dragit är att dokumenttyperna i sig själva inte är helt likformiga, samt att det under århundradena funnits olika utformningar av dokumenten. Det gäller inte bara på Byggningabalken (1736:0123.1) och andra äldre lagar utan även mer moderna SFS:er. Med andra ord innehåller tex Svensk Författningssamling dokument som kräver olika märkningar. Här ska vi backa tillbaka och tillsammans med regeringskansliet modellera vidare.
En enklare presentationsmodell för märkta dokument som vi har tagit fram en prototyp till har väckt intresse. Den kan för många mindre myndigheter ersätta manuellt arbete med att lägga ut rättsinformation på den egna webben. Den kommer att vidareutvecklas något nu under sommaren.
En annan erfarenhet är att den märkningsmodell vi jobbar utifrån kan användas för myndigheternas interna dokumenthantering. Till exempel interna PM och andra dokument där man vill skapa möjligheter att kunna hitta information internt inom myndigheten. Där kan lokala anpassningar av vår märkmodell göra stor nytta. En myndighet har redan börjat titta vidare på detta.
Vi har under våren utvecklat ett enkelt webbgränssnitt för att kunna använda modellen och märka dokument, en mycket enkel textredigerare för att skapa dokument samt ett lagringssystem. Dessa är endast prototyper som vi använder i projektet. Med dessa har vi märkt upp ett antal dokument efter modellen och samlat in synpunkter.
Överlag har mottagandet varit mycket positivt. Jag tror det beror på enkelheten och att vi jobbar med verktyg för att presentera modellen. Inom projektet jobbar vi nu med att förfina modellen till version 0.3 och dokumentera erfarenheterna från första rundan av försöksverksamheten.
Vi ser det som viktigt med information kring ett sådant här projekt. Vi har berättat om projektet och om vårt arbete i ett av Stiftelsen för Rättsinformation anordnat seminarium och Vervas generaldirektör Lena Jönsson har pratat på Juridicums 100-årsjubileeum. Vi har även börjat med vår seminarieserie som vi erbjuder alla rättsinformationsproducerande myndigheter att vara med på.  Starten skedde i Borlänge och fortsatte sedan till Uppsala. Denna seminarieserie kommer att fortsätta i Stockholm, Norrköping, Jönköping med flera orter under hösten. Vi visar modellen, berättar om vårt arbete och tar in synpunkter och skapar oss erfarenheter inför ett storskaligt införande.
I höst kommer vi att fortsätta med försöksverksamheten. Regeringskansliet som har störst antal olika dokumenttyper kommer vi att modellera vidare med, samt se hur vi kan utveckla och definiera sök- och presentationsmöjligheterna.
Till sist vill jag reflektera över hur brett ämnet Rättsinformation kan vara. Jag har under vårens arbete hittat rättsinformation som jurister och domare med stor möda tolkar, utifrån sin juridiska expertis. Men jag har även hittat rättsinformation som beskriver regler och allmänna råd om uppfödning, försäljning och förvaring av hundar eller trafikbestämmelser för exempelvis vattenskotrar och dykförbud där läsarens egen kompetens kring sakområdet skapar förståelse för informationen.
Jag tror att med det rättsinformationssystem vi jobbar med kommer vi att märkvärt öka möjligheten att hitta den information man söker, och kanske får den skämtsamma slogan ”en gång om dagen, håll dig till lagen” en ny innebörd. Ett Rättsinformationssystem som är kopplad till en effektiv och enkel e-förvaltning skulle dessutom kunna ge den legala informationen till myndighetens åtgärder.

Annonser