Presentation från demokvällen

25 november, 2010

Igår kväll höll Domstolsverket en presentation av rättsinformationssystemet med en demonstration av hur systemet faktiskt ser ut och fungerar. Tillfället hade lockat ca 30 personer som representerade såväl rättsinformationsproducerande myndigheter som kommersiella vidareutnyttjare av rättsinformation, men även personer med ett generellt intresse av frågor om öppen tillgång till data.

Nedan visas den presentation som hölls:

Utöver denna presentation visades även hur man kunde använda den demoversion av systemet som finns tillgänglig (med start från rinfo.demo.lagrummet.se och service.demo.lagrummet.se). Observera att denna demoversion använder simulerad, ofullständig och inofficiell data.

En introduktion till rättsinformationssystemet för vidareutnyttjare håller nu på att skrivas. Denna introduktion beskriver delar av det som demonstrerades. Man kan redan nu läsa en preliminär version.

Vi tackar alla som deltog under kvällen, och kommer nu ta med oss de frågor som kom upp och de enkätsvar vi fick in för att fortsätta arbetet i projektet. Särskilt önskat var någon typ av forum för erfarenhetsutbyte mellan rättsinformationsproducenter, så det ska vi få på plats så fort som möjligt.

Annonser

Demokväll 24/11 om rättsinformationssystemet

8 november, 2010

Onsdag den 24:e november kl 17-19

Domstolsverkets lokaler i Stockholm: Tryckerigatan 12, Riddarholmen, konferensrum Asylen.

Inbjudan

Rättsinformationsprojektet har i uppdrag att konstruera ett system för att samla in och presentera information från de rättsinformationsproducerande myndigheterna. Informationen ska kunna ligga till grund för många olika tjänster, och den ska vara lätt nog att uttrycka för att många producenter ska kunna bidra till den. Nu är det dags att visa vad vi har gjort så här långt. Vi bjuder därför in till en demokväll där vi kommer presentera systemet, beskriva hur myndigheter kan publicera information till det, och berätta hur vidareutnyttjare kan hämta information från det. Vi vänder oss till myndigheter som idag publicerar rättsinformation, till företag som vidareutnyttjar rättsinformationen för att bygga tjänster, och till alla som är intresserade av frågor kring öppen data.

De viktigaste källorna för rättsinformationen – Svensk författningssamling, vägledande domstolsavgöranden och förarbeten till lagstiftningen – finns inte ännu publicerade enligt rättsinformationsprojektets specifikation. För att ändå ha en stor och representativ datamängd att testa systemet med har vi simulerat metadata för ca 40 000 rättsfall, författningar och förarbeten, inklusive relationer dem emellan.

Bakgrund: Rättsinformation

Rättsinformation är lagar, föreskrifter, förarbeten, rättsfall och annat material som styr rättstillämpningen och förvaltningen. Den ligger till grund för allt utövande av rättigheter och fullgörande av skyldigheter. Det finns ett stort antal myndigheter som producerar rättsinformation i varierande omfattning, allt ifrån en handfull dokument till tusentals. Rättsinformationsprojektet går ut på att standardisera hur denna information uttrycks och tillgängliggörs, så att all information kan samlas i ett rättsinformationssystem och sökas på en enhetlig webbplats, lagrummet.se. Informationen görs även tillgänglig för de som vill vidareutnyttja den.

Rättsinformationen är i hög grad strukturerad. Alla lagar har en viss uppsättning egenskaper, exempelvis en titel, ett SFS-nummer, och en hänvisning till vilken lag de ersätter eller ändrar. Rättsfall och förarbeten har liknande fasta fält. All denna struktur är central för hur rättsinformationen används – ett förarbete kan hänvisa till ett rättsfall som uttrycker gällande rätt på ett område. Ett rättsfall kan hänvisa till en sida i en proposition, eller en paragraf i en lag. De här relationerna uttrycks på ett sätt som är exakt och lätt att följa för en person som är bevandrad i uttryckssätten.

Bakgrund: Linked data

Linked data är en uppsättning principer för hur man gör data tillgängligt på ett sätt som stämmer överens med webbens grundläggande principer. Det bygger på en datamodell där man utgår från resurser och beskriver dessas egenskaper, inklusive relationer till andra resurser. Genom att använda standardiserade namn på resurser och egenskapstyper kan datamängder från många olika tillhandahållare integreras, och genom att uttrycka relationer mellan resurser i olika datamängder kan en användare upptäcka ytterligare relevant data.

Linked Data-principerna formulerades ursprungligen av Tim Berners-Lee och används genomgående i Storbritanniens initiativ för öppen myndighetsdata (http://data.gov.uk/) . Det svenska rättsinformationsprojektet har anammat dessa principer. Vi har utarbetat en specifikation för hur myndigheterna ska publicera sin rättsinformation på ett sätt som fungerar med dessa principer, vilket gör det möjligt att göra informationen tillgänglig på ett enhetligt sätt och följa relationer mellan olika typer av rättsinformation.

Anmälan

Anmälan via e-post till staffan.malmgren@dom.se senast fredagen den 19:e november. Eftersom vi har begränsat med utrymme ber vi er att endast anmäla en person från varje organisation.


Två presentationer om rättsinformationsprojektet

5 november, 2010

Den senaste månaden har vi hållt några olika presentationer som kan vara intressanta för den som vill ha mer information om vad som pågår i rättsinformationsprojektet just nu.

Den första hölls vid rättsinformationsrådets möte i oktober och är en allmän introduktion till och statusuppdatering om arbetet:

Den andra hölls vid E-delegationens möte om öppen data, och fokuserar framförallt på de teknikval vi gjort för att representera den grundläggande metadatan om rättsinformationen: