Föreskriftshantering som tjänst

11 mars, 2011

Ett av delmålen med rättsinformationsprojektet är att det inte ska vara knutet till någon särskild produkt eller plattform. Alla verktyg kan publicera rättsinformation till systemet så länge som de stödjer de öppna standarder som projektet anvisar. Om en myndighet har ett befintligt dokumenthanterings- eller webbpubliceringssystem, och använder det för sin rättsinformation, ska man kunna integrera det med rättsinformationssystemet.

I praktiken har detta inte alltid varit lätt. Många myndigheter saknar den tekniska kompetensen för en sådan anpassning, eller resurserna som krävs. Anpassningsprojekten kräver genom sin natur täta kontakter mellan myndigheternas juridik-, informations- och IT-avdelningar, och blir även av den anledningen omfattande.

I många fall finns inget särskilt stöd för just författningssamlingar i det system som används för webbpublicering. I dessa fall behandlas författningar som generella dokument, utan särskilda kopplingar mellan grund- och ändringsförfattningar, fält för utgivnings- och ikraftträdandedatum, eller angivande av bemyndigandelagrum. I andra fall har särskilda system för just författningar utvecklats av myndigheten själva, men ändringar i dessa system har visat sig vara kostsamma när systemet väl övergått i förvaltningsläge.

För mindre myndigheter, eller myndigheter som endast publicerar ett fåtal författningar kan ett projekt för att anpassa eller nyutveckla publiceringssystem bli orimligt kostsamt.

Därför har Domstolsverket nu börjat utveckla en webbaserad publiceringstjänst, särskilt anpassad för författningssamlingar, som kommer göras tillgänglig för de myndigheter som vill använda det. En sådan tjänst kan användas av den rättsinformationsansvarige på varje myndighet, istället för eller parallellt med myndighetens befintliga system.

Genom att använda tjänsten slipper myndigheter att anpassa sina befintliga lösningar, samtidigt som de får ett publiceringsverktyg med stöd för all metadata som rättsinformationssystemet behöver. Myndigheten behöver inte drifta eller förvalta ett eget system för att publicera till rättsinformationssystemet.

Tjänsten kommer att utvecklas nu under våren. Den bygger på den exempelapplikation som Domstolsverket tog fram 2009. Utvecklingen bedrivs öppet, och källkoden till systemet är fri att använda under BSD-licensen. Myndigheter som vill använda FST och ta en aktiv del i dess utveckling är välkomna att göra det. Systemet är byggt i Python och Django, och för infrastrukturen används Github. Kontakta Staffan Malmgren för mer information.

Annonser

Exempelapplikation för hantering av myndighetsföreskrifter

3 juni, 2009

Syftet med denna exempelapplikation är att illustrera i programkod hur en myndighet kan implementera de format som rekommenderas av Rättsinformationsprojektet för den grundläggande nivån av publicering av myndighetsföreskrifter (PDF-dokument + metadata). Tanken är att personer med teknisk kompetens skall få en inblick i hur man kan konkret kan producera data om t.ex. en föreskrift på ett standardiserat sätt.

Tanken är inte att tillhandahålla ett färdigt system för rättsinformationshantering.

Applikationen har två delar:

  1. en administrationsdel i vilken man hanterar ämnesord, föreskrifter och grunddata och
  2. en exempelwebbplats som visar informationen för potentiella besökare.

Applikationen är byggd på webbramverket Django och källkoden tillhandahålls under BSD-licensen. Det betyder att du fritt får använda och vidareutveckla koden om du vill, även i kommersiella sammanhang, men att den inte kommer med några garantier för funktion eller lämplighet. Vi är tacksamma för feedback och rapporter om eventuella fel.

Källkoden kan laddas ner från projektsidan på Google Code.

Mer information om hur du installerar och konfigurerar applikationen hittar du i filen README.txt i rotkatalogen för projektet.