Introduktioner och verktyg

5 mars, 2010

Vi har nu uppdaterat den dokumentation som riktar sig till rättsinformationsproducerande myndigheter. Den är nu uppdelad i tre typer av dokument: introduktioner till själva rättsinfosystemet, handböcker för publicering av olika typer av dokument, samt specifikationer. De två sista typerna har funnits sedan tidiager, men introduktionsdokumenten, som vänder sig till informationsansvariga respektive teknikansvariga, är nya. De tar upp frågor som är gemensamma för alla rättsinformationsproducerande myndigheter, medans handböckerna är inriktade på frågor som är specifika för en viss typ av dokument.

Vi har även gjort ett verktyg för de myndigheter som vill testa sin publicering till rättsinfosystemet. Checker tar en postförteckning i Atom-format, hämtar hem de metadataposter och andra filer som detta flöde hänvisar till, och kollar att de URI:er som används stämmer med den metadata som angetts samt att filer och checksummor stämmer överens. Verktyget kommer fortsätta att vidareutvecklas så att det varnar för andra problem som kan finnas med postförteckningen och metadatat.

Annonser

Rättsinformationssystemets arkitektur

19 februari, 2010

I förra bloggpostningen pratade vi om vad som krävs för varje myndighet för att publicera på nivå 1 i rättsinformationssystemet. Men vad händer med den information som läggs ut?

Det nya rättsinformationssystemet bygger på att ett centralt system har (kopior av) all information. Men istället för att att varje myndighet själv ska överföra sin information dit, så samlar det centrala systemet själv in det med automatik. Det är därför varje myndighet måste göra tillgänglig en förteckning (i Atom-format) över alla de dokument som den har.

Detta centrala ställe kallar vi för rinfo-main. Det är en webbapplikation vars främsta uppgift är att med jämna mellanrum hämta information från alla myndigheter som publicerar rättsinfo. Först hämtas en förteckning i Atom-format, sedan hämtas de PDF- och RDF-filer som pekas ut i förteckningen.

(Den myndighet som vill se till att informationen hämtas in omedelbart kommer att kunna ”pinga” rinfomain för att få systemet att utföra en ny hämtning)

I samband med insamlingsprocessen sker viss validering av informationen – att dokumenten faktiskt går att hämta, att dess checksummor stämmer överens med vad som angetts i Atom-filen, att RDF-filen är syntaktiskt korrekt, att de URI:er som använts för varje dokument stämmer överens med all metadata som angetts i RDF-filen, och liknande. När detta väl är gjort lagras data (dokument i PDF-format) och metadata (RDF-filer) på disk.

Gränssnittet för att komma åt den information som finns lagrad i rinfo-main är spartanskt — informationen görs tillgänglig på samma form som den samlats in, dvs ett atomflöde som i sina entries hänvisar till PDF och RDF-filer (men med sina nya addresser på rinfomain-servern). Skillnaden är att detta Atom-flöde är ett aggregat, dvs det innehåller samtliga dokument från samtliga medverkande myndigheter. Det är alltså ett gränssnitt av ”brandslangskaraktär”.

Detta gränssnitt är främst avsett för de som vill återanvända all, eller åtminstone stora delar av, rättsinformationen. Den viktigaste återanvändaren kommer att vara portalen lagrummet.se, som i framtiden kommer att indexera alla rättsinfodokument för att möjliggöra enhetlig sökning, bläddring och läsning av dessa. Men även andra kan och får använda detta gränssitt för att bygga egna tjänster. Vi vill göra det enklare för aktörer i den privata sektorn att bygga nya tjänster på den offentliga rättsinformationen. Ur detta perspektiv är lagrummet.se bara en av många återanvändare.

Vi tror att man ofta kommer behöva mer finkorniga åtkomstmetoder än den ovan nämna brandslangen. Därför bygger vi även en parallell tjänst, kallad rinfo-service. Den har ett rikare gränssnitt där en användare kan få tillgång till dokument och sammanställningar i olika format (förslagsvis JSON, Atom och HTML) i ett REST-API, och även ställa fullständiga SPARQL-frågor mot RDF-datat.

Så, för att summera:

 • Lagrummet.se är till för alla som söker offentlig rättsinformation. Idag sker det genom att länka till olika myndigheters dokumentsamlingar, i framtiden kommer all information finnas centralt sökbar och blädderbar. Denna nya version har inte börjat byggas än.
 • Rinfo-main är till för den som vill göra en egen rättsinformationstjänst som innehåller all offentlig rättsinformation. Rinfo-main är färdig och klar för att samla in redan idag, men innehåller ännu inte någon skarp data från någon myndighet.
 • Rinfo-service är till för den som vill göra en tjänst som på något sätt använder offentlig rättsinformation. Rinfo-service är under utveckling.

Uppdaterad dokumentation

28 januari, 2010

Vi har nu uppdaterat dokumentationen för det nya rättsinformationssystemet. Dokumentationen vänder sig främst till de myndigheter som ska publicera information i systemet.

Dokumentationen är uppdelad i generella riktlinjer samt riktlinjer för specifika dokumenttyper. Innan man läser igenom dem kan det vara bra att ha en bild över hur processen för att publicera information ser ut. I korthet har den tre steg:

1. Skapa nedladdningsbara filer för varje dokument som ni ska publicera (föreskrift, dom, beslut eller liknande), i ett format som återger utseendet på motsvarande tryckta dokument — i första hand PDF/A. Publicera detta dokument på en bestämd address (URL). Detta gör ni med största sannolikhet redan idag.

2. Skapa metadata för varje dokument som anger saker som dess titel, nummer (mål-, löp-, diarie- eller annat identifierande nummer), datum, bemyndigandehänvisning, lagrumshänvisning, med mera. Denna metadata uttrycks med RDF-standarden och den begreppsmodell (se under Generella riktlinjer) som vi har tagit fram, och den sparas i en separat fil som också görs tillgänglig på en annan bestämd URL.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
     xmlns="http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#"
     xml:lang="sv">
 <Myndighetsforeskrift rdf:about="http://rinfo.lagrummet.se/publ/bfs/2010:2">
  <forfattningssamling rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/bfs" />
  <fsNummer>2010:2</fsNummer>
  <dct:title>Boverkets föreskrifter om ändring i verkets...</dct:title>
  <beslutsdatum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"
   >2010-01-19</beslutsdatum>
  <ikrafttradandedatum rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"
   >2010-01-30</ikrafttradandedatum>
  <utkomFranTryck rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"
   >2010-01-25</utkomFranTryck>
  <dct:publisher rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/org/boverket" />
  <beslutadAv rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/org/boverket" />
  <andrar rdf:resource="http://rinfo.lagrummet.se/publ/bfs/1993:58" />
 </Myndighetsforeskrift>
</rdf:RDF>

3. Skapa en förteckning som för varje dokument anger addressen till själva dokumentfilen, addressen tillmotsvarande metadatafil, samt några övriga fält, i Atom-format:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
 <id>tag:boverket.se,2009:rinfo:feed</id>
 <title>Boverkets författningssamling</title>
 <updated>2010-01-27T15:37:34Z</updated>
 <author><email>registraturen@boverket.se</email></author>
 <link href="https://rinfo.boverket.se/index.atom" rel="self"/>
 <entry>
  <id>http://rinfo.lagrummet.se/publ/bfs/1986:81</id>
  <updated>2010-01-27T15:37:34Z</updated>
  <published>2010-01-27T15:37:34Z</published>
  <title>Boverkets föreskrifter om ändring i verkets...</title>
  <summary>Informationsförfarande enligt...</summary>
  <content type="application/pdf"
   src="https://rinfo.boverket.se/tob/pdf/2010-2.pdf"/>
  <link type="application/rdf+xml"
   href="https://rinfo.boverket.se/tob/rdf/2010-2.xml"
   rel="alternate"/>
 </entry>
 <entry>...</entry>
 <entry>...</entry>
</feed>

(Detta är en mycket översiktlig bild — för den mer heltäckande, med mer information om RDF, Atom och andra standarder som används, hänvisas som sagt till projektdokumentationen.)

Jag som skriver detta heter Staffan Malmgren, och är ny projektledare för rättsinformationsprojektet. Om du har några frågor om ovanstående, eller annat kring projektet, får du gärna höra av dig till mig på staffan.malmgren@dom.se.


Exempelapplikation för hantering av myndighetsföreskrifter

3 juni, 2009

Syftet med denna exempelapplikation är att illustrera i programkod hur en myndighet kan implementera de format som rekommenderas av Rättsinformationsprojektet för den grundläggande nivån av publicering av myndighetsföreskrifter (PDF-dokument + metadata). Tanken är att personer med teknisk kompetens skall få en inblick i hur man kan konkret kan producera data om t.ex. en föreskrift på ett standardiserat sätt.

Tanken är inte att tillhandahålla ett färdigt system för rättsinformationshantering.

Applikationen har två delar:

 1. en administrationsdel i vilken man hanterar ämnesord, föreskrifter och grunddata och
 2. en exempelwebbplats som visar informationen för potentiella besökare.

Applikationen är byggd på webbramverket Django och källkoden tillhandahålls under BSD-licensen. Det betyder att du fritt får använda och vidareutveckla koden om du vill, även i kommersiella sammanhang, men att den inte kommer med några garantier för funktion eller lämplighet. Vi är tacksamma för feedback och rapporter om eventuella fel.

Källkoden kan laddas ner från projektsidan på Google Code.

Mer information om hur du installerar och konfigurerar applikationen hittar du i filen README.txt i rotkatalogen för projektet.


Utkast till startpaket för deltagande myndigheter

3 februari, 2009

Nu har projektet kommit igång igen efter överflytten till Domstolsverket. Före jul inledde vi ett samarbete med Regeringskansliet för att testa publicering av SFS enligt det sätt som projektet arbetat fram. I samband med detta togs ett förslag till startpaket fram. Det vänder sig till informationsansvariga och IT-personal på en myndighet som skall delta i rättsinformationssystemet.

Materialet är ännu inte fastställt i alla delar än men ger en tydligare bild av vad som tekniskt skall göras för att tillhandahålla rättsinformation på ett enhetligt sätt. Därför publicerar vi det även här så att du som kanske just nu arbetar med rättsinformation på din myndighets webbplats så tidigt som möjligt får information om vad som kommer att ske framgent. Observera att de val av standarder som gjorts redan nu skapar nytta för andra än rättsinformationssystemet om de börjar användas.

 1. Startpaket myndighetsföreskrift (PDF)
 2. Exempelposter (Atom-feed med PDF/A och RDF-data, skickas via e-post, kontakta peter punkt b punkt krantz @dom.se)

För senaste versionen av dokumentation och exempel, kontakta projektet.

Vill du börja redan nu?

Om du redan nu vill implementera hela eller delar av paketet så vill vi gärna komma i kontakt med dig. Vi är särskilt intresserade av återkoppling av eventuella problem ni stöter på så att andra kan undvika dem. Samtidigt vill vi kunna förmedla kontakter mellan deltagande myndigheter så att flera kan dela på lösningar och information.

Kontakta gärna projektet om du har frågor eller för att få den senaste versionen av dokumentation och exempel.


Förslag om att överföra projektet till Domstolsverket

28 november, 2008

Utredaren Peder Törnvall har den 7 november lämnat ett förslag till regeringen hur verksamheten kring samordningen av rättsinformationssystemet ska se ut.

Utredarens föreslår att:

 • Domstolsverket tar över ansvaret för samordning av rättsinformationssystemet efter det att Verket för förvaltningsutveckling (Verva) har avvecklats. De resurser som enligt budgetpropositionen för 2009 är kopplade till samordningsverksamheten förs i sin helhet över till Domstolsverket.
 • Rättsinformationsförordningen (1999:175) och förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket ändras så att verket ska vara samordningsmyndighet fr.o.m. den 1 januari 2009.

Förslag från utredaren i sin helhet: Vem ska samordna rättsinformationssystemet? (PDF).


Artikel om projektet: Enklare tillgång till lagar och regler

11 september, 2008

För den som inte följt utvecklingen i projektet så har Verva publicerat en nyhetsartikel som ger en bra inblick: Enklare tillgång till lagar och regler.